Disclaimer

  1. JACK’S WORD heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. JACK’S WORD garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. JACK’S WORD sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede – doch niet beperkt tot – handelingen verricht door een gebruiker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.
  2. JACK’S WORD respecteert de geldende wetgeving omtrent intellectuele en andere rechten van derden. JACK’S WORD spant zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door JACK’S WORD. Indien u ondanks deze inspanningen van JACK’S WORD meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door JACK’S WORD gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met JACK’S WORD via het volgende e-mailadres: info@jacksword.nl.
  3. De website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. JACK’S WORD heeft geen zeggenschap over deze websites. JACK’S WORD is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  4. De op deze website geplaatste informatie die van derden afkomstig is geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. JACK’S WORD is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website die is gelinkt naar deze site.
  5. JACK’S WORD spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. JACK’S WORD legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. JACK’S WORD is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
fitness-shoes-new-balance