Algemene Voorwaarden van JACK’S WORD


Artikel 1 – ALGEMEEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen JACK’S WORD en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij JACK’S WORD met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 2 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van JACK’S WORD zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien JACK’S WORD vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van JACK’S WORD of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door JACK’S WORD van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 JACK’S WORD mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan JACK’S WORD heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan JACK’S WORD zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers van JACK’S WORD binden JACK’S WORD pas nadat JACK’S WORD deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien JACK’S WORD in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen is JACK’S WORD gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheidstelling te verlangen.


Artikel 3 – WIJZIGING/INTREKKING VAN OPDRACHTEN


3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is JACK’S WORD gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. JACK’S WORD stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien JACK’S WORD voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan JACK’S WORD de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.


Artikel 4 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING


4.1 JACK’S WORD is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 JACK’S WORD zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. JACK’S WORD is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding indien JACK’S WORD aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft JACK’S WORD het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van JACK’S WORD voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. JACK’S WORD zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.3 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 5 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING


5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. JACK’S WORD is gehouden om, zodra het JACK’S WORD duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. JACK’S WORD is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, telefax, telex, koerier, modem en/of het Internet e.d.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
5.5 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door JACK’S WORD is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door JACK’S WORD mogelijk te maken.
5.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met JACK’S WORD verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van dienovereenkomstige toepassing is.


Artikel 6 – HONORARIUM EN BETALING


6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij JACK’S WORD geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. JACK’S WORD kan tevens naast zijn honorarium de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die JACK’S WORD voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 JACK’S WORD is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die JACK’S WORD tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan JACK’S WORD bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door JACK’S WORD schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR  100,- per declaratie.


Artikel 7 – RECLAMES EN GESCHILLEN


7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan JACK’S WORD kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan JACK’S WORD te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien JACK’S WORD zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door JACK’S WORD van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat JACK’S WORD erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.3 Indien de klacht gegrond is, is JACK’S WORD gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien JACK’S WORD redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en al dan niet het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.


Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING


8.1 JACK’S WORD is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan JACK’S WORD toerekenbare tekortkoming. JACK’S WORD is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2 Dubbelzinnigheid van de door de opdrachtgever aangeleverde tekst voor een opdracht ontheft JACK’S WORD van iedere aansprakelijkheid.
8.3 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door JACK’S WORD geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.4 JACK’S WORD is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. JACK’S WORD is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door JACK’S WORD geleverde bestanden of informatiedragers.
8.5 De aansprakelijkheid van JACK’S WORD is in alle gevallen gelimiteerd tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar per gebeurtenis.
8.6 De opdrachtgever verplicht zich JACK’S WORD te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van JACK’S WORD bestaat.


Artikel 9 – ONTBINDING


9.1 JACK’S WORD is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. JACK’S WORD kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien JACK’S WORD door omstandigheden die niet voor zijn risico komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft JACK’S WORD zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van Internet-providers of andere omstandigheden waarop JACK’S WORD geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien JACK’S WORD ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.


Artikel 10 – AUTEURSRECHTEN


10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt JACK’S WORD het auteursrecht op door JACK’S WORD vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart JACK’S WORD tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 11 – TOEPASSELIJK RECHT


11.1 Op rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en JACK’S WORD is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen waaromtrent een bindende uitspraak moet worden verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van JACK’S WORD.

 

fitness-shoes-new-balance